Om PABiAK

PABiAK er en gruppe af professionelle kunstnere i Assens Kommune. Ønsker du optagelse i gruppen så kontakt en af os i bestyrelsen. Optagelse i gruppen har samme kriterier som ved optagelse i BKF, eller ved bestyrelsens faglige vurdering af kunstnerens værker.

Vi udstiller sammen, som gruppe, to gange årligt, på TOBAKSGAARDEN og decemberudstillingen på Galleri SULEGAARDEN.

Vi indstiller kandidater til Assens Kunstråd.

VEDTÆGTER

Professionelt arbejdende billedkunstnere
i Assens Kommune

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: ”Professionelt arbejdende billedkunstnere i Assens Kommune”

Foreningen har hjemsted i Assens Kommune og er stiftet den 7. januar 2008.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at støtte professionelt arbejdende billedkunstneres udstillingsaktiviteter inden for kommunen såvel kollektivt som individuelt og at sikre kunstnerne rimelige praktiske og økonomiske vilkår.

§ 3 Medlemmer
Som medlem kan optages professionelt arbejdende billedkunstnere, som er bosiddende i Assens Kommune.

Optagelse kan ske efter ansøgning til bestyrelsen, som ud fra følgende basiskriterier og/eller fagligt skøn i øvrigt tager stilling til ansøgningen: 

Medlemskab af Billedkunstnernes Forbund, Kunstnersamfundet, en tilskudsberettiget kunstnergruppe, eller uddannelse fra et statsanerkendt kunstakademi. 

Optages kan endvidere kunstnere, der har udstillet på mindst 2 statsanerkendte censurerede udstillinger eller kan fremvise anden kvalificerende kunstnerisk virksomhed.

Ansøgningen vedlægges dokumentationsmateriale i form af CV og billedmateriale. Optagelsesudvalget består af bestyrelsen + suppleanter.

Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af foreningens gældende vedtægter.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel.

§ 4 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt mellem 1. februar og 31. marts.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. foreningens opløsning henvises til §8. 

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. 

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent 
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  8. Valg af revisorer 
  9. Eventuelt

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 

For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 6 Bestyrelsen
Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. 

Foreningen tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af kassereren.

§ 7 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest den 1. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år to revisorer. Derudover vælges hvert år en revisorsuppleant.

§ 8 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling. 

Lundager, den  7. 1. 2008